مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:دادسرشت
شهرت:تهرانی
پست الکترونیک:mhdadseresht@gmail.com
آدرس وب سایت:http://meghnatis.ir/
آدرس وب سایت:http://dadseresht.blogfa.com/
نخصص ها:جامعه شناسی ، تفسیر ، ارتباطات